Podmienky používania

Pravidlá používania stránky Casino Guru

Tieto pravidlá používania (ďalej iba "Pravidlá") zabezpečujú vzájomné práva a povinnosti spojené s používaním tejto stránky jej užívateľmi. Vyhradzujeme si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien v pravidlách bez povinnosti upozorniť o tom užívateľa.Všetky zmeny v pravidlách budú zverejnené na našej stránke. V prípade potreby o tom budú jej užívatelia upovedomení emailom.

1. Definície pojmov

1.1. Zvýraznené pojmy uvádzané v týchto pravidlách majú nasledujúci význam:

 • Stránka - webový portál a jeho lokalizované verzie preložené do ďalších jazykov dostupných buď priamo na doméne casino.guru alebo na osobitných doménach.
 • Zámená v prvej osobe množného čísla ako my, nás, alebo náš odkazujú na prevádzkovateľa tejto stránky.
 • Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je používateľom tejto stránky. Užívatelia sú označovaní aj zámenami v druhej osobe vy alebo váš.
 • Zásady ochrany osobných údajov a Zásady ochrany súkromia - tieto pojmy sú bližšie definované v sekcii 5.
 • Údaje - všetky informácie, ktoré užívateľ stránke poskytne.
 • Súbory cookies - krátke textové súbory zobrazujúce sa vo vašom prehliadači počas používania stránky alebo produktov tretích strán počas jej načítavania.
 • Zákony o ochrane údajov - akékoľvek uplatniteľné zákony týkajúce sa spracovania osobných údajov vrátane smernice 96/46/EC alebo GDPR, a zákony a nariadenia platné v krajine, na ktorú sa ich uplatnenie vzťahuje.
 • GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EU) 2016/679.
 • Zákon o súboroch cookies - smernica 2002/58/EC Európskeho parlamentu a Európskej rady z 12. júla 2002 v znení neskorších predpisov z rokov 2006 a 2009.
 • Pojem používateľský obsah sa vzťahuje na všetok písaný obsah, obrázky, videá a iné formy obsahu, ktoré na webstránke uverejní používateľ.

2. Všeobecné podmienky

2.1. Táto stránka slúži iba ako zdroj nezávislých informácií a poradenstva pre hráčov online kasín a nie je poskytovateľom online služieb v oblasti hazardných hier. Všetky informácie uvedené na tejto stránke majú výhradne informačný charakter a za žiadnych okolností by nemali byť vnímané ako forma právneho poradenstva.

2.2. Presnosť informácií uvádzaných na tejto stránke je našou najväčšou prioritou, ale vzhľadom na stále sa meniace prostredie v oblasti online hazardných hier to nemôžeme vždy zaručiť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním informácií uvedených na tejto stránke.

2.3. Stránka obsahuje odkazy na webové lokality tretích strán. Stránka nijako neovplyvňuje obsah takýchto webových lokalít a nenesie zaňho žiadnu zodpovednosť. Pred zapojením sa do ktorejkoľvek z hráčskych aktivít vám odporúčame si dôkladne prečítať všetky pravidlá a podmienky používania webových lokalít tretích strán.

2.4. Vstupom na túto stránku a jej používaním užívateľ udeľuje súhlas s pravidlami a zásadami ochrany osobných údajov a potvrdzuje, že týmto pravidlám porozumel a bude sa nimi riadiť.

2.5. Chceli by sme informovať užívateľov, že ako osoby, ktorých údaje budú použité, súhlasia s obsahom zásad ochrany osobných údajov, a zároveň v súlade s týmito pravidlami dávajú súhlas na spracovanie osobných údajov potrebných na zabezpečenie správneho chodu tejto stránky. Viac informácií o spracovaní užívateľských údajov nájdete v sekcii 5.

2.6. Vstupom na túto stránku a jej používaním užívateľ ako fyzická osoba potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a má plnú právnu zodpovednosť. Prístup na túto stránku sa nepovoľuje osobám mladším ako 18 rokov alebo mladším ako je najnižšia zákonom povolená veková hranica pre hranie hazardných hier v krajine, v ktorej sa užívateľ nachádza. Za určenie vekovej hranice ako aj iných zákonov súvisiacich s hraním hazardných hier platných v danej oblasti je zodpovedný výhradne užívateľ.

2.7. Vyhradzujeme si právo obmedziť používanie celého obsahu stránky alebo jej jednotlivých častí užívateľom z určitých krajín alebo oblastí v záujme neporušovania miestnej legislatívy.

2.8. V prípade, že užívateľ na stránke spozoruje nepresnosti v uverejnených informáciách alebo ak tieto údaje nie sú v súlade s platnou legislatívou danej krajiny, prosíme nech nás kontaktuje na emailovej adrese info@casino.guru. Je v našom najväčšom záujme postupovať v súlade so zákonmi všetkých krajín, v ktorých je stránka dostupná našim užívateľom.

2.9. V prípade, že niektorá z jednotlivých častí pravidiel nie je v súlade s legislatívou danej krajiny, všetky ostatné časti zotrvávajú v platnosti.

2.10. Logo Casino Guru, obchodná značka a texty zverejnené na tejto stránke sú súčasťou nášho duševného vlastníctva. Logá a obchodné značky online kasín, poskytovateľov hazardných hier a sprostredkovateľov platieb sú predmetom duševného vlastníctva práv patriacich jednotlivým prevádzkovateľom týchto kasín, hráčskych platforiem a platobných služieb. Logá a obchodné značky sú na stránke uverejnené výhradne z dôvodu odkázania na služby poskytované jednotlivými vlastníkmi týchto značiek (pravidlá pre používanie ochrannej známky). Reprodukcia alebo redistribúcia obsahu na iných webových stránkach je povolená iba prostredníctvom linku s patričným označením vo forme <a> html tag alebo s naším súhlasom. Obsah a jeho jednotlivé časti môžu byť uvedené na portáli Wikipédia bez linku s patričným označením <a> html tag.

2.11. Táto služba môže obsahovať preklad vytvorený spoločnosťou Google. Spoločnosť Google sa zrieka všetkých záruk súvisiacich s prekladmi, výslovných alebo predpokladaných, vrátane akýchkoľvek záruk presnosti, spoľahlivosti a všetkých predpokladaných záruk obchodovateľnosti, či vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania práv.

3. Fórum a používateľský obsah

3.1. Podmienky upravené v tejto časti sa vzťahujú na všetok používateľský obsah, vrátane, okrem iného, príspevkov na fóre, odkazov, obrázkov, sťažností a odpovedí v rámci služby riešenia sporov a používateľských recenzií.

3.2. Používateľ nám dáva celosvetové, nevýlučné, trvalé, neodvolateľné, bezplatné právo a licenciu na zverejňovanie, zobrazovanie, reprodukovanie, úpravu a tvorbu odvodených diel na základe používateľského obsahu, uverejneného na webstránke a jeho komerčné využitie.

3.3. Používateľ sa zaväzuje nezverejňovať žiaden používateľský obsah, ktorý je nepravdivý, hanlivý, nepresný, urážlivý, vulgárny, nenávistný, obťažujúci, obscénny, neúctivý, sexuálne orientovaný, výhražný, diskriminujúci, ohrozujúci ochranu súkromia, nevhodný pre mladistvých, chránený autorskými právami bez výslovného súhlasu vlastníka autorských práv, alebo akýkoľvek materiál či informácie, ktoré iným spôsobom porušujú práva tretích strán alebo príslušné zákony.

3.4. Používateľský obsah na diskusnom fóre vyjadruje názory jednotlivých používateľov a v žiadnom prípade nepredstavuje naše názory. Administrátorský tím tejto stránky nekontroluje aktívne obsah diskusného fóra a zverejnených správ a nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov zverejnených vo fóre. Používateľ zodpovedá za všetok používateľský obsah, ktorý uverejní na tejto webstránke.

3.5. Je zakázané umožňovať tretím stranám zverejňovať používateľský obsah pod vaším menom, a tiež uverejňovať obsah, ktorý vytvorili tretie strany, bez ich súhlasu.

3.6. Akékoľvek neprípustné aktivity alebo správanie, vrátane zverejňovania tej istej správy vo viacerých vláknach alebo tematických sekciách, spamu, reťazových správ, pyramídových hier a ponúk, propagačných akcií, reklám, marketingových materiálov alebo bonusov, alebo zasielanie hromadných súkromných správ či emailov, sú prísne zakázané.

3.7. Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného uváženia odstrániť alebo upraviť používateľský obsah, vrátane, okrem iného, príspevkov, odkazov a propagačných informácií, uverejnených na fóre, ktoré považujeme za pridané webstránkami súvisiacimi s hazardnými hrami, alebo ich pridruženými stranami na propagačné účely alebo na účely tvorby spätných odkazov.

3.8.Vyhradzujeme si právo odstrániť, upraviť alebo zavrieť akýkoľvek používateľský obsah alebo používateľský účet, kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia a podľa nášho vlastného uváženia, v prípadoch, kde používateľský obsah je svojou povahou nekorektný, alebo porušuje platné zákony alebo ustanovenia týchto Podmienok.

3.9. Vyhradzujeme si právo odhaliť príslušným orgánom identitu používateľa (alebo akékoľvek súvisiace informácie získané na webstránke) v prípade podanej formálnej sťažnosti alebo prijatia právnych krokov v dôsledku akejkoľvek situácie zapríčinenej aktivitou používateľa na webstránke.

3.10. Webstránka povoľuje používateľom písať a zverejňovať recenzie a hodnotenia stránok s online kasínami. Používateľ sa zaručuje, že tieto recenzie sú správne a pravdivé, a že naozaj opisujú reálnu skúsenosť používateľa s recenzovaným online kasínom.Používateľ smie každé online kasíno recenzovať iba raz. Používateľ nesmie recenzovať online kasína, s ktorými má osobný alebo pracovný vzťah. Vyhradzujeme si právo odstrániť alebo upraviť akékoľvek používateľské recenzie, ktoré nie sú v súlade s týmito pravidlami.

3.11. Ak je používateľ zástupcom online kasína a chce ho zastupovať na webstránke, môže si svoj používateľský účet prepojiť so zastúpeným kasínom tak, že pošle email na adresu forum@casino.guru. Používatelia, ktorí sú aj zástupcami kasín, musia okrem všetkých ostatných podmienok, dodržiavať nasledujúce pravidlá:

 • Zástupca môže vytvoriť jedno vlákno vo fóre v každej z kategórií „Bonusy a propagácie" a „Kasína", za každé kasíno, ktoré zastupuje. Je zakázané vytvárať väčší počet nových vlákien, súvisiacich so zastupovaným kasínom, alebo vytvárať nové vlákno na každú propagačnú ponuku zastupovaného kasína.
 • Ak bude zástupca uverejňovať odkazy na webstránku kasína, ktoré zastupuje, a s ktorým my máme affiliate dohodu, musia tieto odkazy obsahovať náš sledovací kód.
 • Ak zistíme, že zástupca kasína nedodržiava tieto pravidlá, vyhradzujeme si právo odstrániť jeho príspevky alebo vlákna, alebo mu zrušiť používateľský účet podľa nášho vlastného uváženia.

4. Riešenie sťažností

4.1. Naša stránka umožňuje bezplatné služby riešenia sťažností užívateľov so zameraním na ich spracovanie na základe vykonaných transakcií medzi užívateľom a ktorýmkoľvek online poskytovateľom hazardných hier bez ohľadu na výšku týchto transakcií. Užívatelia môžu podať sťažnosť vyplnením tohto .

4.2. Potvrdením sťažnosti nás užívateľ oprávňuje ho zastupovať v tejto veci proti uvedenému poskytovateľovi online hazardných hier a vydáva súhlas s aktívnou spoluúčasťou vo vyjednávacích záležitostiach tohto procesu. V takom prípade môže byť užívateľ požiadaný buď o (a) zaslanie autorizačného emailu (prostredníctvom formulára na stiahnutie ) príslušnému prevádzkovateľovi online hazardných hier alebo (b) udeliť nám formálne oprávnenie na zastupovanie užívateľa v mediačnom procese proti tomuto poskytovateľovi, ktoré sa nachádza na stiahnutie .

4.3. Potvrdením sťažnosti nás užívateľ oprávňuje vyžiadať si a/alebo obdržať od spomínaného poskytovateľa akékoľvek informácie o hráčskom účte užívateľa, zaregistrovaných údajoch, prihláseniach a hráčskej aktivite a/alebo ďalších údajoch, ktoré by mohli byť nápomocné pri identifikácii problému a viedli by ku konečnému a spravodlivému rozhodnutiu.

4.4. Vyhradzujeme si právo na zamietnutie alebo pozastavenie mediačného procesu v prípade, že by táto sťažnosť bola neopodstatnená alebo mala obťažujúci charakter, ak by užívateľ nespolupracoval na jej vyriešení alebo neposkytol dostatočné dôkazy podporujúce jeho tvrdenie, ak sa preukáže porušenie pravidiel spomínaného prevádzkovateľa online hazardných hier užívateľom, alebo ak užívateľ uráža, znevažuje, zneucťuje alebo inak ohrozuje členov nášho tímu počas vzájomnej komunikácie.

5. Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany súkromia sú záväzné rovnako pre užívateľov stránky ako aj pre jej vlastníka a prevádzkovateľa. K ochrane údajov o užívateľoch pristupujeme zodpovedne. Tieto zásady platia pre všetky nami zozbierané údaje poskytnuté užívateľmi súvisiace s používaním stránky.

5.1. Uplatňovanie zásad ochrany osobných údajov

 • Zásady ochrany súkromia sa vzťahujú výhradne na naše úkony a úkony našich užívateľov spojené s používaním tejto stránky. Ich platnosť nie je rozšírená na ďalšie webové stránky, na ktoré sa dá vstúpiť cez našu stránku, vrátane, okrem iného, odkazov na jednotlivé online kasína.
 • Za účelom uplatnenia zákonov o ochrane údajov zodpovedáme za ich kontrolu. To znamená, že my určujeme zámer a spôsob akým sú údaje spracovávané.

5.2. Zozbierané údaje

 • Sme oprávnení vyžiadať si nasledujúce údaje vrátane osobných údajov užívateľov v súlade so zásadami ochrany súkromia:

  • Kontaktné informácie, napr. emailová adresa
  • Automaticky zozbierané údaje ako sú IP adresa, typ internetového prehliadača a operačný systém

5.3. Zhromažďovanie údajov

 • Údaje sú zhromažďované nasledujúcimi spôsobmi:

  • Poskytne nám ich užívateľ
  • Sú zozbierané automaticky

5.3.1. Údaje poskytnuté užívateľom

 • Údaje sú nám poskytnuté užívateľom rozličnými spôsobmi, napr.:

  • Ak sa na nás užívateľ obráti prostredníctvom emailu alebo akejkoľvek inej formy komunikácie.
  • Ak užívateľ podá sťažnosť za účelom skvalitnenia našich služieb (užívateľ nie je povinný podávať žiadosť ani uviesť email či iné údaje).

5.3.2. Údaje zozbierané automaticky

 • Niektoré údaje sú zozbierané automaticky pri vstupe užívateľa na stránku, napr.:

  • Údaje o vašej návšteve stránky vrátane IP adresy, dátumu, času a frekvencii návštev a spôsobe požívania obsahu stránky; tieto údaje nám pomáhajú pri vylepšovaní obsahu a funkčnosti stránky.
  • Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies v závislosti od ich nastavenia vo vašom vyhľadávači. Viac informácií nájdete v sekcii 5.10.

5.4. Ako sú údaje použité

 • Ktorékoľvek z vyššie uvedených údajov si môžeme občas vyžiadať, aby sme užívateľom zabezpečili čo najlepšiu skúsenosť s používaním stránky. V súlade so zásadami ochrany súkromia môžeme tieto údaje použiť v nasledujúcich prípadoch:

  • na vylepšenie našich produktov a služieb
  • za účelom, kvôli ktorému nám tieto údaje boli poskytnuté užívateľom
 • Tieto údaje môžeme použiť za okolností, kvôli ktorým ich použitie považujeme za oprávnené. Užívateľ má právo námietky v prípade výhrad voči ich použitiu za určitých okolností (pozri sekciu 5.7).
 • Nevykonávame zverejňovanie, prenájom ani predaj osobných údajov ďalším osobám alebo spoločnostiam.

5.5. Zabezpečenie zhromaždených údajov

 • Zabezpečujeme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov:

  • Vaše údaje sú uchovávané na zabezpečených serveroch.
  • K týmto údajom má prístup iba správca stránky.
 • Medzi opatrenia na ochranu vašich osobných údajov patrí aj vysporiadanie sa s akoukoľvek podozrivou činnosťou ohrozujúcou ich bezpečnosť. Ak máte podozrenie zo zneužitia, straty alebo neoprávneného prístupu k vašim údajom, informujte nás o tom prostredníctvom emailovej adresy: security@casino.guru.

5.6. Uchovávanie údajov

 • Ak to nie je nevyhnutné alebo to nevyplýva zo zákona, vaše údaje budú uchované na našich serveroch iba počas obdobia nevyhnutného na splnenie účelov uvedených v zásadách ochrany súkromia, alebo pokiaľ užívateľ nepodá žiadosť na ich odstránenie.

5.7. Vaše práva

 • V súvislosti s vašimi údajmi máte nasledujúce práva:

  • Právo na prístup k vašim údajom - máte právo kedykoľvek zažiadať o kópiu údajov o vás a vašej činnosti, ktorými disponujeme, alebo požiadať o ich zmenu, aktualizáciu alebo ich odstránenie. Nie sme oprávnený vyhovieť takejto žiadosti v prípade, ak nám to nepovoľuje zákon. Ak vašu žiadosť odmietneme, bude vám poskytnuté vysvetlenie.
  • Právo na úpravu vašich údajov - máte právo na pozmenenie vašich údajov, ak sú nepresné alebo neaktuálne.
  • Právo na odstránenie vašich údajov - máte právo požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich údajov z nášho systému.
  • Právo zamedziť používaniu vašich údajov - máte právo zablokovať možnosť používania vašich údajov alebo obmedziť mieru do akej s nimi môžeme nakladať.
  • Právo na premiestnenie údajov - máte právo presunúť, kopírovať alebo preniesť si vaše údaje.
  • Právo na námietku - máte právo namietať voči používaniu vašich údajov.
 • V prípade ďalších otázok ohľadom uplatňovania vyššie uvedených práv alebo odobratia súhlasu so spracovaním vašich údajov nás kontaktujte na: privacy@casino.guru.
 • Ak nie ste spokojný s našim spracovaním sťažnosti, ktorá bola podaná v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, postúpte vašu sťažnosť príslušným úradom.
 • Je dôležité, aby ste sa presvedčili o presnosti údajov, ktoré ste nám poskytli. Informujte nás o všetkých zmenách vo vašich osobných údajoch, ktoré nastanú počas obdobia, v ktorom ich máme k dispozícii.

5.8. Odkazy na iné web stránky

 • Táto stránka obsahuje odkazy na ďalšie web stránky. Hoci sa snažíme preveriť obsah webových stránok, na ktoré odkazujeme, nemáme žiadnu kontrolu nad ich obsahom a nenesieme zaň zodpovednosť. Tieto pravidlá sa nevzťahujú na ich používanie. Odporúčame vám preto prečítať si zásady ochrany súkromia alebo súvisiace vyhlásenia týchto web stránok pred ich použitím.

5.9. Zmena vlastníctva spoločnosti a jej kontroly

 • Z času na čas môže dôjsť k situácii, že sa rozhodneme rozšíriť alebo zúžiť pole aktivít spoločnosti. Takéto zmeny môžu zahŕňať predaj a/alebo prevod celej stránky alebo jej častí. Užívateľské údaje, ak je to nevyhnutné, budú prevedené novému vlastníkovi alebo strane preberajúcej kontrolu nad konaním spoločnosti v súlade so zásadami ochrany súkromia. Nový vlastník týmto prevodom nadobudne oprávnenie používať tieto údaje za účelom, pre ktorý nám boli poskytnuté.
 • V takom prípade podnikneme kroky potrebné na zabezpečenie ochrany vášho súkromia.

5.10. Súbory cookies

 • Stránka môže umiestniť a získať prístup k niektorým súborom cookies vo vašom počítači. Súbory cookies používame za účelom vylepšiť vašu skúsenosť s používaním našej stránky. Použitie jednotlivých súborov cookies je dôsledne kontrolované za účelom ochrany vášho súkromia za každých okolností.
 • Všetky súbory cookies použité touto stránkou sú v súlade so zákonmi Európskej únie o súboroch cookies.
 • Súbory cookies si môžete kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach vášho prehliadača. Väčšina prehliadačov má používanie súborov cookies prednastavené. Tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.
 • Súbory cookies je možné kedykoľvek vymazať; to však môže spôsobiť stratu uložených informácií, ktoré vám umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie požívanie stránky.
 • Plné znenie zásad používania súborov cookies nájdete tu.

5.11. Všeobecné podmienky

 • Vaše práva na ochranu súkromia sa nedajú uplatniť u inej osoby. V súlade so zásadami ochrany súkromia môžeme vykonať prenos našich práv v prípade, ak si myslíme, že to neovplyvní vaše práva.
 • Ak akýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že niektoré z ustanovení týkajúcich sa ochrany súkromia (alebo ich časť) sú neplatné, nezákonné alebo zákonom nevynútiteľné, bude sa toto ustanovenie alebo jeho časť v požadovanom rozsahu považovať za neplatné. Platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení o ochrane súkromia nebude ovplyvnená.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi jednotlivými verziami pravidiel v anglickom jazyku a inými jazykmi bude uprednostnená ich verzia v angličtine.

6.2. Podmienky môžu byť kedykoľvek pozmenené bez predošlého upozornenia.

Naposledy aktualizované: 26. júna 2020

flash-message-news
Kasíno Guru Novinky – Sledujte denné správy zo sveta hazardných hier
Sledujte nás na sociálnych médiách - denné príspevky, bonusy bez vkladu, nové automaty a oveľa viac